Stiahnite si Flash player pre lepší zážitok.

www.sapul.sk
Vzdelávaciu činnosť v SAPUL-e vykonáva profesionálny lektorský zbor. V novembri sa každoročne koná pravidelné koordinačné školenie našich lektorov na niektorom z rakúskych ľadovcov.Tento rok navštívia opäť najväčší z nich -  stredisko Stubai.

Celé vzdelanie SAPUL obsahuje kurzy I.až III.kvalifikačného stupňa (licencia "C", "B", "A" ) snowboardový kurz, slalomový kurz a lavinový kurz učiteľa snežných športov.

Stručná charakteristika jednotlivých licencií SAPUL: 

Kurz licencie C - inštruktor lyžovania alebo snowboardingu I.kvalif.stupňa.

Je to základný kurz v rozsahu 9 dní, ktorý je organizovaný 2x ročne: v decembri podľa aktuálnych snehových podmienok, s ukončením najneskôr pár dní pred Vianocami  a v druhej polovici  januára.

Je určený pre inštruktorov, ktorí prevádzkujú v praxi výuku začiatočníkov.Súčasťou kurzu je osvojenie slovnej zásoby v minimálne jednom  svetovom jazyku. Do kurzu se môže prihlásiť každá osoba staršia ako 18 rokov.Osoba mladšia sa môže zúčastniť so súhlasom rodičov,s tým že doklad o odbornej spôsobilosti získa po dovŕšení 18 r.

Licencia C (I.kval.stupeň ) je platná 3 roky. Každý 4.rok je nutné preškolenie, v prípade, ak  inštruktor nepokračuje vo vzdelávaní na II.kval.stupni.   

Kurz licencie B - inštruktor lyžovania alebo snowboardingu II.kvalif.stupňa.

Je organizovaný v rozsahu 10 dní - lyže,8 dni - snowboard 1x ročne pred zahájením zimnej sezóny na ľadovci v Rakusku alebo na jar na Slovensku. Obsahuje už prvky metodiky pokročilých lyžiarov a základné celky z lyžovania resp.snowboardingu mimo zjazdovej trate. Do kurzu sa môže prihlásiť len člen SAPUL, ktorý je držiteľom licencie C a má min. prax 80 hodín.

Licencia B (II.kval.stupeň ) je platná 3 roky. Každý 4.rok je nutné preškolenie, v prípade, ak  inštruktor nepokračuje vo vzdelávaní na III.kval.stupni.  

Alpin kurz – organizujeme raz ročne v rozsahu 5 dní pod patronátom horského vodcu. Do kurzu sa môže prihlásiť člen SAPUL s licenciou minimálne B.

Slalomový kurz – organizujeme raz ročne pred kurzom licencie A v rozsahu 5 dní s využitím trénerov. Zmyslom je zoznámiť sa so závodnou jazdou v obrovskom slalome a zložením testu z jazdy v obrovskom slalome. Je akýmsi "konkurzom" na kurz A. Do kurzu sa môže prihlásiť len člen SAPUL, s licenciou minimálne B.

Duálne vzdelanie - licencia B 1.náradie, a licencia C 2.náradie s alpin kurzom a slalomovým kurzom , oprávňuje užívanie ISIA známky.

Kurz licencie A - je organizovaný v rozsahu 14 dní jedenkrát za 2 roky (alebo podľa záujmu aj každoročne) v druhej polovici apríla po skončení zimnej sezóny na ľadovci v Rakúsku. Obsahuje prvky metodiky velmi pokročilých lyžiarov a jazdu mimo zjazdovej trate. Výstupné požiadavky sú zhodné s rakúskymi – ich licencia „Schneesportlehrer“. Vzdelanie  s licenciou A, inštruktor snežných športov, oprávňuje užívanie ISIA známky.

Licencia A (III.kval.stupeň ) je platná 3 roky. Inštruktor(lektor) sa pravidelne zúčastňuje koordinačného stretnutia lektorov (inštruktorov) v zahraničí.


S kvalifikáciou na úrovni známky ISIA môžete pracovať v mnohých krajinách, niektoré štáty však vyžadujú ešte tzv.Euro test a Euro Securité,ktoré naša asociácia tiež sprostredkuje.

Do kurzu sa môže prihlásiť len člen SAPUL s licenciou B, ktorý má odučené min.80 hodín a úspešne absolvoval kurz licencie B.

 • snowboardový kurz

 • lavinový kurz

 • slalomový kurz (splnený slalomový test)

ŠTRUKTÚRA VZDELANIA SAPUL

TYP KURZU

Počet hodín výuky jednotl.kurzov

Počet absolvovaných hodín vzdelania celkom

Získaná licencia

ISIA test,
Euro Securité

 

497,5

ISIA CARD

Licencia A

145

497,5

INŠTRUKTOR LYŽOVANIA ,,A,,

Slalomový kurz +

Alpin  kurz+

B kurz =

ISIA známka

Slalomový  kurz+test

Alpin kurz(lavínový)

SNB 5 dní,
časť A kurzu


50

50
50

352,5

302,5
252,50

 kurzy sú časťou kurzu,,A,,


 


 

Ski , SNB licencia B

106,5/100

202,5/196

INŠTRUKTOR LYŽOVANIA,,B,,
INŠTRUKTOR SNOWBOARDINGU ,,B,,

Ski , SNB licencia C

96

96

INŠTRUKTOR LYŽOVANIA ,,C,,
INŚTRUKTOR SNOWBOARDINGU ,,C,,

 

Dôležité informácie,schválené na jarnom zasadnutí lektorského zboru 18.apríla 2017

 

  •  kurzant je čakateľ z výstupu C – nemá preukaz, musí si výstup opraviť do 1 kalendárneho roka – v prípade, že nie je úspešný, musí sa zúčastniť preškoľovacieho kurzu, kde absolvuje skúšky z výstupu aj z jázd
  •  kurzant je čakateľ z jázd C, B (aj schule aj gelande alebo len jednotlivé časti) – má preukaz, musí sa zúčastniť skúšok do 2 kalendárnych rokov – v prípade, že nie je úspešný, musí sa zúčastniť tréningu so skúškami (3 dni + skúšky)
  •  kurzant je čakateľ z jázd A – rieši sa individuálne, podľa toho, ako sa kurz organizuje
  •  v prípade opakovaného neúspechu sa lehota opäť predlžuje
  •  výnimkou je ak sa kurz v daný rok neuskutoční, v tom prípade sa lehota predlžuje
  •  kurzant preruší kurz zo zdravotných dôvodov – musí kurz ukončiť v lehote do 2 kalendárnych rokov (na kurz nastúpi deň po tom ako pôvodný kurz prerušil), v prípade, že si kurz nedokončí, tak sa musí zúčastniť celého kurzu

Všetky zmeny a lehoty sú platné od 18.04.2017

 


 

 
 

Priatelia, lektori, učitelia

 - pdf formát

       V novembri sa každoročne koná pravidelné koordinačné školenie našich lektorov na niektorom z rakúskych ľadovcov (Kaprun - ľadovec pod Kitzsteinhornom alebo  Stubai). Nášho školenia sa zúčastňujú aj rakúski, českí, maďarskí a poľskí lektori. Naším cieľom okrem doplnenia noviniek podkladov pre vzdelávanie našich učiteľov bolo pracovať na rozdieloch medzi jednotlivými stupňami vzdelávania v krajnách V4 a Rakúsku. Myslím, že nikoho neprekvapím ak poviem, že rozdiely takmer neexistujú. Tí zainteresovaní aj vedia prečo, a tí ďalší to v priebehu celého vzdelávania môžu zistiť. Celá myšlienka organizovania koordinačných stretnutí lektorov vzdelávacích zariadení v rámci EÚ je len praktickým realizovaním cieľa členských štátov EÚ združených v ISIA a tou je :
  Novinkou je ISIA EUROTEST.
Táto myšlienka len dopĺňa a potvrdzuje tvrdenia predstaviteľov našej asociácie o tom, aké pracovné uplatnenie môžu naši členovia získať prostredníctvom členstva a ukončeného vzdelania v rámci SAPUL.
Na záver len odporúčanie :
" Každému záujemcovi o vzdelanie v rámci členských štátov EÚ (nevynímajúc Slovensko) doporučujem overiť si náväznosť jednotlivých ponúkaných vzdelávaní v európskych resp. svetových súvislostiach jeho uplatnenia." To však neznamená, že si prácu ostatných nevážime, chceme len poukázať na výhodnosť a správnosť rozhodnutia sa pre vzdelávanie SAPUL.

Jaroslav Pavelka
prezident SAPUL